Meerlandschaften

Meer Gespräch 40x50 Leinwand  Öl
Meer Gespräch 40x50 Leinwand Öl
Irinnerung nach Urlaub 40x50  Leinwand  Öl
Irinnerung nach Urlaub 40x50 Leinwand Öl

Landschaften

Abends Sonate 50x70 Leinwand ÖL
Abends Sonate 50x70 Leinwand ÖL
die Welle 30x80 Leinwand ÖL
die Welle 30x80 Leinwand ÖL

Blumen

die Zärtlichkeit des weißen Cosmea Öl Leinwand 40x50
die Zärtlichkeit des weißen Cosmea Öl Leinwand 40x50